Factsheets onderzoek Duur machtigingen en Vrijwillige plaatsingen in de JeugdzorgPlus beschikbaar

In de JeugdzorgPlus zijn twee trends onderzocht: (1) Verklaringen en gevolgen van de toename van het aantal kortdurende machtigingen gesloten jeugdhulp; (2) De toename van het aantal vrijwillige plaatsingen en verschillen tussen jongeren met en zonder kinderbeschermingsmaatregel. Bij beide deelprojecten werd aandacht besteed aan de verschillen tussen zorggebieden.

Duur van de machtigingen
Kinderrechters geven steeds vaker korte machtigingen gesloten jeugdhulp af, die vaker worden verlengd, waardoor het verblijf in de JeugdzorgPlus niet korter wordt. Het steeds verlengen van korte machtigingen heeft negatieve gevolgen voor jongeren en de behandeling.

Vrijwillige plaatsingen
De toename van het aantal vrijwillige plaatsingen kan worden verklaard door de gevolgen van de Jeugdwet: zorg moet zo licht en vrijwillig mogelijk zijn. Een vrijwillige plaatsing kan recht doen aan ouders, maar de ouder-kind relatie kan ook ernstig onder druk komen te staan en er is niet altijd sprake van échte instemming van ouders.

Meer informatie over het onderzoek en alle conclusies en aanbevelingen voor de praktijk, zijn te vinden in de factsheets en het eindrapport.

Meer Uitgelicht