Uitbreiding ProVict met ongestructureerde gegevens: Ontwikkeling en validering

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitbreiding van ProVict met ongestructureerde gegevens. ProVict bepaalt het risico op herhaald slachtofferschap voor personen die als slachtoffer in contact komen met de politie en is uitsluitend gebaseerd op politieregistraties. Het onderzoek is uitgevoerd door Praktikon in opdracht van dhr. Oscar Dros, eenheidschef Oost-Nederland enlandelijkportefeuillehouderdienstverlening. Het programma slachtofferrecht valt onder deze portefeuille.

Voor dit onderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld ter verhoging van de kwaliteit van het onderzoek en ter bewaking van de onafhankelijkheid en objectiviteit. De begeleidingscommissie stond onder leiding van de directeur Operatiën en bestond uit twee sectorhoofden van politie, een beleidsmedewerker Slachtofferhulp Nederland, een teamchef onderzoek Politieacademie en een hoogleraar forensische orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam. Tevens is een stuurgroep samengesteld voor de besluitvorming omtrent ProVict. De stuurgroep, onder leiding van Oscar Dros, bestond uit het hoofd Operatiën Oost-Nederland, een hoogleraar van de Radboud Universiteit Nijmegen en een hoogleraar van de Universiteit Tilburg Speciale dank gaat uit naar Jeroen Gijsen en Dick Willems (Team Business Intelligence Amsterdam) voor hun inzet, advies en het generen van de ProVict dataset.

Meer publicaties