Resultaten van startmeting verwijsstructuur jeugdhulp Nijmegen

In 2015 heeft de Coöperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen e.o. een innovatieproject opgezet, gericht op geïndiceerde preventie (het voorkomen van een stoornis bij groepen die een verhoogd risico lopen). Het doel van het innovatieproject is tweeledig. In dit project willen zij een zorgprogramma ontwikkelen dat is gericht op preventie van kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek bij kinderen die opgroeien onder zware gezinsomstandigheden. Tevens willen zij de samenwerkingsafspraken met collega-instellingen en verwijzers optimaliseren, opdat er snel een passende verwijzing plaats vindt en er eerder doorstroom plaats vindt naar de best passende zorg. Op 28 september 2015 heeft het startsymposium van de Coöperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ plaatsgevonden, waarbij geïnteresseerde verwijzers en hulpverleners uit de omgeving van Nijmegen aanwezig waren.

Ten behoeve van het tweede doel, betere samenwerkingsafspraken, is een oriënterende vragenlijst ontwikkeld om inzicht te krijgen in de huidige en gewenste verwijsstructuur. In dit document wordt verslag gedaan van de resultaten van de eerste meting hiervan. Dit verslag dient als onderlegger van de op te stellen doelen voor verbetering van de verwijsstructuur.

Meer publicaties