Het meten van opvoedingsbelasting met de OBVL-K bij gezinnen met meervoudige problemen

Het meten van opvoedingsbelasting met de OBVL-K bij gezinnen met meervoudige problemen

De OBVL-K is ontwikkeld als een kort screeningsinstrument voor het meten van opvoedingsbelasting bij ouders van kinderen in de jeugdhulp. Het instrument is een verkorte versie van de OBVL, die op zijn beurt weer een kortere versie is van (het ouderdomein van) de NOSI. De OBVL wordt inmiddels op grote schaal gebruikt bij systeeminterventies voor gezinnen met meervoudige problemen. In dit onderzoek hebben we onderzocht of de OBVLK ook toepasbaar is bij deze doelgroep en psychometrische eigenschappen heeft die vergelijkbaar zijn met die van de OBVL. We hebben onderzocht of de OBVL-K voldoende betrouwbaar is, een goede validiteit heeft en of het instrument geschikt is om veranderingen in opvoedingsbelasting tijdens de behandeling te meten. Bij zes instellingen voor jeugdhulp zijn de OBVL en/of OBVL-K, de VGFO en de CBCL afgenomen bij bijna 6000 cliënten (gezinnen) bij aanvang en einde van de hulp. We hebben eerst een selectie gemaakt van een groep gezinnen met meervoudige problemen middels een Latente Profiel Analyse. Binnen deze selecte groep zijn de eigenschappen van de OBVL-K verder onderzocht. De OBVL-K blijkt een betrouwbaar en valide instrument te zijn om opvoedingsbelasting bij gezinnen met meervoudige problemen te meten. Tevens blijkt de OBVL-K gevoelig voor verandering. Uitkomsten van de behandeling gemeten met de OBVL-K zijn vergelijkbaar met uitkomsten in eerdere studies naar behandeleffecten bij gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen. Vervolgonderzoek zou nader in kunnen gaan op de geschiktheid van de OBVL-K bij het monitoren van de voortgang van de behandeling, met als doel om terugval of stagnatie tijdig te signaleren.

Meer publicaties