Factsheet Pleegzorg Limburg

In 2009 is in de Limburgse pleegzorg (Rubicon Jeugdzorg, XONAR, William Schrikker Groep en Bureau Jeugdzorg) een vernieuwingsproject gestart voor een integrale, intersectorale, interculturele en innovatieve pleegzorg. Kern van de werkwijze van Pleegzorg Limburg is het gebruik van Sociale Netwerk Strategieën om op die manier de regie van de zorg bij het cliëntsysteem te laten. Om inzicht te krijgen in deze nieuwe werkwijze is een systeemevaluatie uitgevoerd (Damen, Van Dam & De Graaf, 2013). Eén van de conclusies van de systeemevaluatie was dat begeleiders pleegzorg invloed hebben op de ontwikkeling van het kind, via het empowerment bevorderend gedrag dat zij laten zien aan het cliëntsysteem. Voor de verdere borging van de werkwijze van Pleegzorg Limburg is er vraag naar ontwikkeling en implementatie van een effectmeting in de vorm van een monitor. Deze effectmeting moet zich niet zozeer richten op de doorgaande ontwikkeling van het kind, maar eerder op het empowerment bevorderend gedrag van hulpverleners, de mate waarin ouders en netwerk zich daadwerkelijk empowered voelen en de mate waarin de regie bij ouders en het netwerk ligt. In deze factsheet wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van de monitor en een pilot waarin ervaringen zijn opgedaan met de monitor. Vervolgens worden voorstellen gedaan voor aanpassing van de monitor.

Meer publicaties