Zorg voor jeugd verbeteren met de Kwaliteitsmonitor

De eerste aanzet tot de Kwaliteitsmonitor stamt al uit 2012. Uit gesprekken met cliënten bleek dat het kiezen van een zorgaanbieder lastig is, omdat er geen zicht is op de kwaliteit van zorgaanbieders. In de visie op jeugdhulp die de gemeenteraden in 2012 hebben vastgesteld, en die ook door de toentertijd grootste zorgaanbieders in onze regio is ondertekend, is daarom opgenomen dat de regio ernaar streeft om de kwaliteit van jeugdhulp te meten.

Dit heeft er toe geleid dat we vier jaar geleden vol enthousiasme zijn begonnen met het uitrollen van de Kwaliteitsmonitor binnen onze jeugdregio West-Brabant West. Als regio waren we er met elkaar van overtuigd dat de Kwaliteitsmonitor het juiste instrument is om de kwaliteit van ons zorgstelsel te verbeteren. Zorgaanbieders, de gemeentelijke toegangen, het PIT-consortium (Praktikon, Initi8 en TNO) en wij van het ZI2T hebben onze schouders er flink onder gezet.

Diverse hobbels moesten worden genomen. Zo moest de data-aanlevering AVG-
proof zijn en moesten zorgaanbieders en de gemeentelijke toegangen gegevens
gaan aanleveren. Hier is de afgelopen 4 jaar veel tijd en energie in gaan zitten.
Maar al die tijd en energie hebben er toe geleid, dat we vandaag de dag een steeds betere respons hebben. Zorgaanbieders en gemeentelijke toegangen leveren iedere maand meer

gegevens aan, waardoor de betrouwbaarheid hiervan toeneemt. Met deze respons kunnen we analyses gaan maken en met elkaar in gesprek om het verhaal achter de cijfers te achterhalen. Door te tellen en vertellen krijgen we beter zicht op wat goed gaat en wat niet.

De uitkomsten van de diverse analyses leveren belangrijke input op voor ons beleid en werkwijze. Met de Kwaliteitsmonitor kunnen we onze jeugdzorg effectiever inrichten en beter passende zorg aan onze jeugdigen geven.

Ik ben er trots op dit we dit met z’n allen voor elkaar hebben gekregen. We hebben hobbels overwonnen, zijn vooruitstrevend en laten zien dat we willen blijven leren en verbeteren om onze jeugd de beste zorg te geven. Maar ik ben niet de enige, die trots is. In dit eindproduct lichten diverse mensen, die de afgelopen vier jaar nauw betrokken waren bij de Kwaliteitsmonitor, toe waarom zij enthousiast zijn over de Kwaliteitsmonitor. Ik wens u veel leesplezier toe!

Meer publicaties