Duur machtigingen en vrijwillige plaatsingen in de JeugdzorgPlus

Volgens het CBS krijgen jaarlijks ongeveer 20.000 jongeren te maken met een vorm van residentiële hulpverlening. Daarvan betreft 10% een plaatsing in een instelling voor gesloten jeugdzorg: JeugdzorgPlus (CBS, 2019). Jongeren in de JeugdzorgPlus hebben complexe hulpbehoeften, waarbij vaak sprake is van ernstige emotionele problemen en gedragsproblemen. Indien lichtere vormen van hulp niet (meer) toereikend zijn en jongeren zonder behandeling een risico voor zichzelf of hun omgeving vormen, kunnen zij gesloten geplaatst worden in e en instelling voor JeugdzorgPlus (Ten Brummelaar, Boendermaker, Harder, & Knorth, 2011; Jeugdzorg Nederland, 2018; De Kruijf, 2019). Om de opbrengsten van de JeugdzorgPlus instellingen in kaart te brengen en de kwaliteit van de JeugdzorgPlus te stimuleren is in opdracht van de directie Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en met inbreng van de betrokken instellingen, het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus ontwikkeld. Voor de kwaliteitsdoeleinden willen zij inzicht hebben in de vraag in welke mate de jongeren profiteren van de geboden hulp en welke factoren in relatie staan tot de gemeten effecten van de aan hen geboden zorg.

Op basis van de input van het ministerie van VWS en JeugdzorgPlus instellingen worden regelmatig onderzoeksonderwerpen geformuleerd waarop verdiepend onderzoek wordt verzocht. In hetkadervande5e subsidieoproep(ZonMw,2019)zijnindezestudietweeonderzoeksonderwerpen nader onderzocht: de duur van de machtigingen en vrijwillige plaatsingen in de JeugdzorgPlus.. In onderstaande worden beide onderwerpen en de bijbehorende vraagstellingen nader toegelicht.

Meer publicaties