Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) ontwikkeling in modules

De Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) is een instrument waarmee de zelfredzaamheid (zelf problemen kunnen oplossen of hulp inroepen) op 11 domeinen (w.o. financiën, dagbesteding, huisvesting, geestelijke gezondheid) in kaart kan worden gebracht. Het instrument is relatief eenvoudig in te vullen door hulpverleners. De ZRM is ontwikkeld door GGD Amsterdam/Gemeente Rotterdam voor de doelgroep OGGZ. De eenvoud van de ZRM in combinatie met het meten van maatschappelijke indicatoren maken het een gewild instrument, zeker ook binnen de transitie.
Doordat de ZRM nu binnen het brede sociale domein wordt ingezet, stelt dit andere eisen aan het instrument. Daarom wordt de ZRM doorontwikkeld in verschillende modules:

  • Mijn ZRM: zelfrapportage vanaf 18 jaar
  • YoungZRM: jeugdigen van 0-4, 4-12 en 12-18 jaar
  • SysteemZRM: gezinssysteem

Praktikon is via de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen betrokken bij de zelfrapportagevariant van de YoungZRM en de ontwikkeling van de SysteemZRM.

Samenwerkingspartners

  • Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen
  • Academische Werkplaats Amphi
  • GGD Amsterdam
  • het Nederlands Jeugdinstituut

Looptijd project

Doorlopend

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Delsing en Coleta van Dam.