X
Bel voor meer informatie 024 3615480 praktikon@acsw.ru.nl

Laatste nieuws

Meedenken over de doorontwikkeling van Wijkteams werken met jeugd?

De digitale toolbox www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl is inmiddels al ruim een jaar online. Er staan meer dan 70 tools op voor jeugdprofessionals in wijkteams en we ontvangen positieve reacties. Maar net als de praktijk willen wij ook in beweging blijven en ons continu verbeteren. Dat doen we graag samen met jou! In de bijeenkomst gaan we met een groep wijkteamprofessionals en samenwerkingspartners van de website in gesprek over jullie behoeften en wensen voor het gebruiken van tools in jouw dagelijkse werk. Werk jij in een wijkteam met jeugd en ben je op 10 april tussen 11.00 en 13.00 uur beschikbaar? Meld je dan nu aan bij s.abrahamse@nji.nl

 

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, reiskosten worden vergoed en lunch wordt verzorgd.

Effectiviteit jeugdzorg op jeugdzorgboerderijen

In een door ZonMW gefinancierd onderzoek heeft Praktikon heeft samen met de Universiteit van Wageningen (WUR) en zorginstellingen Pactum en Trias onderzoek gedaan naar de effecten van jeugdzorgboerderijen.

Het doel van het onderzoek was om de (kosten)effectiviteit van verschillende intensieve en minder intensieve vormen van jeugdzorg op de boerderij te evalueren, omdat steeds meer kinderen en jongeren met een jeugdzorgindicatie naar de boerderij gaan.

In het onderzoek participeren jeugdzorginstellingen (Pactum en Trias) die kinderen en jongeren op boerderijen plaatsen waarmee ze een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Bij de kinderen en jongeren is veelal sprake van hardnekkige emotionele en gedragsproblematiek in combinatie met problemen thuis en op school. De boer(in) begeleidt kinderen en jongeren op de boerderij en een ambulant begeleider van de instelling onderhoudt het contact met de boer(in) en vaak ook met het gezin van de jeugdige.

Het rapport met de uitkomsten van het onderzoek kunt u hier downloaden.

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2017!

Van 24 december tot en met 1 januari zijn wij gesloten. Vanaf maandag 1 januari kunt u ons weer bereiken. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2017!

Self-assessment implementatie monitoring 

Met de Best Rom Practice Checklist (BRPC) kunnen teams, afdelingen of instellingen nagaan hoe ver ze zijn met het implementeren van uitkomstenmonitoring. Via het invullen van 25 vragen (BRPC) krijgt men een beeld van de stand van zaken met betrekking tot de verzameling van gegevens, de benutting van uitkomsten en de vervulling van randvoorwaarden. De lijst is ontwikkeld door het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN). In 2014 werden er gegevens uit een onderzoek bij 26 instellingen van het SEJN gepresenteerd die als spiegelinformatie kunnen dienen. Bekijk hier de presentatie of de factsheet. De voornaamste conclusie uit dit onderzoek was dat de verzameling van gegevens en de vervulling van randvoorwaarden redelijk op gang lijken te zijn gekomen, maar dat de benutting van uitkomsten achterblijft. Er is dus nog ruimte voor verbetering!

De BRPC kan nu ook digitaal worden afgenomen via BergOp.

Handleiding VGFO beschikbaar

VoorkantDe handleiding van de Vragenlijst Gezinsfunctioneren voor Ouders (VGFO; Veerman, Kroes, De Meyer, Janssen, Nguyen & Vermulst, 2016) is nu beschikbaar. We hebben voor u een nieuwe, verbeterde versie. De VGFO zelf en de normen zijn ongewijzigd.

De VGFO meet het gezinsfunctioneren van ouders in de opvoeding van hun kind(eren) in leeftijd van 0 t/m 18 jaar en richt zich op het functioneren van de ouders. De VGFO maakt deel uit van een bredere set aan vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O). Klik hier voor meer informatie over de vragenlijst.

U kunt de nieuwe VGFO handleiding hier downloaden. Wilt u liever een gedrukt exemplaar? De print-on-demand kunt u bestellen bij Eburon.

Nieuwe vragenlijst: ZO!

De Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs (ZO!) brengt het ontwikkelingsniveau van een leerling op het gebied van zelfregulatie in kaart. Aan de hand van 15 items beoordeelt de leerkracht in hoeverre een leerling in staat is om zijn gedrag, gevoel en aandacht zodanig te reguleren dat hij tot leren en functioneren op school kan komen. Wanneer duidelijk is op welk niveau een leerling zelfregulatie heeft ontwikkeld, kunnen zijn onderwijsbehoeften geformuleerd worden. Het is vervolgens mogelijk om het (intensieve) onderwijs-zorgarrangement zo in te richten, dat het aansluit op de onderwijsbehoeften van die individuele leerling of van een groep leerlingen.

Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Tamara Wally (t.wally@cedgroep.nl) of Coleta van Dam (c.vandam@acsw.ru.nl).

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

In welke mate zijn de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming verspreid en geïmplementeerd? Om die vraag draaide een brede peiling die Praktikon in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut in april heeft uitgevoerd. Aan de peiling gaven 405 professionals die te maken hebben met de richtlijnen gehoor.

Een overgrote meerderheid van de deelnemers (94%) is op de hoogte van het bestaan van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. De richtlijnen sluiten over het algemeen goed aan bij de werkwijze van professionals. Ruim een derde heeft één of meerdere richtlijnen grondig gelezen en bijna alle respondenten vinden dat het gebruik van de richtlijnen behoort tot hun functie. Wel vragen de richtlijnen her en der nog wat aanpassingen in werkwijzen en/of vaardigheden. Zo worden cliëntroutes aangepast en wordt ander zorgaanbod aangeboden of ingekocht. Ook is cliëntparticipatie bij de implementatie van de richtlijnen nog niet bij alle organisaties voldoende onder de aandacht. Professionals zijn gemotiveerd om zelf met richtlijnen te werken. Met name degenen die de richtlijnen wat beter kennen. Binnen de organisaties wordt daar nog verschillend over gedacht. Men verwacht dat niet iedereen even enthousiast is om met de richtlijnen te gaan werken. Richtlijnen zijn in de organisaties vaak binnen bestaande overlegvormen besproken. Dat vinden de professionals ook het prettigst, maar ze willen ook graag meer scholing/training en voorlichtingsbijeenkomsten over de richtlijnen.

Lees hier de factsheet of ga voor meer informatie over de richtlijnen naar  www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Webinar kwaliteit spoedhulp 2015

Ook het tweede Webinar Spoedhulp Jeugd dat plaatsvond op 28 juni was een succes. Het webinar werd verzorgd door Inge Bastiaanssen van Praktikon. Tijdens het webinar presenteerde Inge Bastiaanssen de onderzoeksgegevens van Ambulante Spoedhulp (ASH) en Families First (FF) over de tweede helft van 2015.  Opvallend is een forse toename van crisishulp in de tweede helft van 2015. In deze periode zijn evenveel gezinnen geholpen met ASH en FF als de 12 maanden daarvoor! Instellingen geven hiervoor de volgende verklaring: wijkteams weten ons te vinden. De toename van crisishulp heeft daarnaast ook te maken met handelingsverlegenheid, onderschatting van de doelgroep en de onderbezetting van wijkteams.

Ruim 60 tools op wijkteamswerkenmetjeugd.nl

De website wijkteamswerkenmet.jeugd.nl is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met Movisie, Van Montfoort, PI Research en Praktikon. Samen hebben we bestaande instrumenten (tools) over het werken met jeugd gebundeld in een Toolbox voor Wijkteams. De online toolbox bevat nu ook hulpmiddelen van Rutgers en Stichting Opvoeden.nl.

Iedereen die in een wijkteam werkt met jeugd en gezin vindt in de online toolbox een handig overzicht van praktische hulpmiddelen. De website wijkteamswerkenmetjeugd.nl telt inmiddels ruim 60 tools. Per thema zie je in een oogopslag  welke tips, stappenplannen en informatiesheets beschikbaar zijn.

Nieuw op de website zijn onder andere: nog meer opvoedinformatie voor ouders (over seksuele ontwikkeling, grenzen stellen en belonen), Samen1plan (een online hulpverleningsplan waarin ouders, hulpverleners en andere betrokkenen kunnen samenwerken), een instrument om risicovol middelengebruik vast te stellen en een vragenlijst om de eigen kracht van ouders en jongeren in kaart te brengen.

Bekijk hier de site!

Nieuwe tool voor managementinformatie: QlikView

QlikView is een BI-tool (Business Intelligence Tool). Hiermee vraagt u gemakkelijk en snel grafieken op met gegevens van uw hele organisatie of van een bepaald team. Het programma is interactief en toont bijvoorbeeld informatie over de respons op vragenlijsten, de gemiddelde scores bij aanvang of uitkomsten van effectmetingen voor verschillende teams, modules en locaties. QlikView geeft informatie weer in inzichtelijke dashboards. Praktikon biedt een aantal standaarddashboards aan die voor uw organisatie op maat kunnen worden gemaakt.

Klik hier voor meer informatie over de tool en bekijk de demo!