X
Bel voor meer informatie 024 3615480 info@praktikon.nl

Laatste nieuws

Traumasensitief Onderwijs

Belang van Traumasensitief Onderwijs

Een groot deel van alle leerlingen in het onderwijs maakt in zijn jeugd één of meerdere potentieel traumatische ervaringen mee, zoals mishandeling, verwaarlozing, dood of ernstige ziekte van gezinsleden en uithuisplaatsing. Scholen zijn zich veelal te weinig bewust van de signalen van trauma bij leerlingen. Hierdoor wordt er nog te weinig ingespeeld op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van leerlingen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Uit praktijkervaringen blijkt Traumasensitief Onderwijs een veelbelovende aanpak is om scholen hierin te ondersteunen. Traumasensitief Onderwijs beoogt de kennis op gebied van trauma te vergroten en handvatten aan te bieden.

Implementatie en effecten Traumasensitief Onderwijs

Wetenschappelijk onderzoek naar de implementatie en effecten Traumasensitief Onderwijs is nog beperkt. Daarom ging in november 2018 het onderzoeksproject “Traumasensitief Onderwijs: implementatie van een traumasensitief klimaat in scholen door professionalisering van leerkrachten”van start. Met dit onderzoek komt er meer zicht op wat er nodig is om een traumasensitief klimaat in scholen te ontwikkelen. Er wordt onderzocht wat “best practices”uit de praktijk zijn en wat er uit wetenschappelijke literatuur naar voren komt aan belemmerende en bevorderende factoren in de implementatie van Traumasensitief Onderwijs. Daarnaast onderzoeken we het effect van een traumasensitief schoolklimaat op leerkrachtcompetenties, relatie leerling-leerkracht, klassenklimaat en op de symptomen van trauma, mentale gezondheid, veerkracht en zelfregulatie van leerlingen met trauma ervaringen.

Consortium Traumasensitief Onderwijs

Het onderzoek wordt uitgevoerd op meerdere basis en middelbare scholen in het speciaal en regulier onderwijs. De uitvoering van het onderzoek wordt gedaan door Koraal, Praktikon, Pluryn/Intermetzo, Orion, 4tact-Speciaal Onderwijs/De Loodsboot, die hun krachten gebundeld hebben in een consortium.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met de projectleiders: Wendy Nelen (Koraal & Praktikon) of Petra Helmond (Koraal & Pluryn/Intermetzo), via tso@koraalgroep.nl.

De consortiumpartners van het project Traumasensitief Onderwijs zijn: Wendy Nelen (Koraal & Praktikon), Petra Helmond (Koraal & Pluryn/Intermetzo), Evelyne Offerman & Michiel Asselman (Orion), Jolanda Buijze (De Loodsboot), Roel Kooijmans (Koraal).

Congres ‘De kracht van de klik’ op 14 december 2018

Op vrijdag 14 december vindt het congres ‘De kracht van de KLIK’ plaats; een interdisciplinair congres plaats over het versterken van behandelrelaties tussen jongeren, hun opvoeder(s) en behandelaar(s) in de jeugdzorg. Er zullen diverse lezingen en workshops te volgen zijn, onder andere over de impact van behandelrelatie op het behandelresultaat en het belang van de behandelrelatie bij E-health. Het congres wordt georganiseerd door Brijder Jeugd (Parnassia Groep) in samenwerking met Praktikon-RU, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Curium-LUMC, Windesheim en De Opvoedpoli.

Het congres is voor professionals die met jongeren werken, onderzoekers die zich bezighouden met de behandelrelatie (of alliantie) binnen het jeugddomein en studenten van relevante opleidingen.

Het programma bestaat uit lezingen en diverse workshops met onder andere de volgende thema’s:

 • Kenmerken en ontwikkeling van een goede behandelrelatie met jongeren en hun opvoeder(s)
 • De impact van de behandelrelatie op het behandelresultaat; verschillen tussen doelgroepen en context
 • Versterken en behouden van een goede behandelrelatie met motiverende gespreksvoering, cliënt-gestuurde feedback en andere methoden
 • Het karakter en belang van de behandelrelatie bij E-health

Meer informatie
Lees hier de uitnodiging of bekijk het programma en de sessies.

Waar en wanneer?
Datum: Vrijdag 14 december 2018
Tijd: 09.30 tot 16.30 uur
Locatie: Congrescentrum Reehorst in Ede

Aanmelden
Interesse? Meldt u dan nu aan via onderstaande link:
Aanmelden congres ‘De kracht van de KLIK’
(Let op: beperkt aantal plaatsen beschikbaar)

 

Amsterdam kiest voor Praktikon

De gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben Praktikon opdracht gegeven om met BergOp gegevens te verzamelen over de uitkomsten van de door hen gefinancierde jeugdhulp. Om de cliënttevredenheid en het nut of resultaat van de hulp te meten, wordt de Cliëntervaringsmonitor (CEM+) gebruikt, een instrument dat door de gemeenten zelf is ontwikkeld. Praktikon werkt hierbij samen met Initi8 uit Rotterdam, die de het aanleveren van de data aan de gemeenten gaat verzorgen.

Handleiding VSOG per 9 juli beschikbaar

De Handleiding voor de Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) is klaar. De VSOG maakt deel uit van de set vragenlijsten Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O), naast de OBVL, VGFO en VMG. De VSOG is echter ook als afzonderlijk instrument beschikbaar. De set vragenlijsten voor het meten van opvoedingsbelasting, gezinsfunctioneren, opvoedgedrag en meegemaakte gebeurtenissen wordt door Praktikon en Eburon uitgegeven. Voor de OBVL en de VGFO waren al handleidingen beschikbaar; de set is nu aangevuld met de handleiding voor de VSOG.

Evenals de Handleidingen van de OBVL en VGFO wordt de Handleiding VSOG als print-on-demand boek uitgegeven door Eburon (www.eburon.nl). Een gratis versie is vanaf 9 juli 2018 ook beschikbaar op de website van Praktikon (www.praktikon.nl/vsog).

Wijzigingen in de scoring van de VSOG

Belangrijk voor gebruikers van de VSOG – zowel in de verschillende versies van de VG&O als de afzonderlijke vragenlijst – is dat het maken van de Handleiding ook heeft geleid tot belangrijke wijzigingen in naamgeving, scoring en interpretatie van een aantal schalen.

Deze wijzigingen betreffen:

 • Naamgeving van schalen
  De VSOG meet vijf aspecten van het ouderlijke opvoedingsgedrag, te weten Positieve betrokkenheid (voorheen Positief Ouderlijk Gedrag); Regels aanleren (vh. Regels); Materieel Belonen (vh. Belonen); Straffen; en Fysiek straffen (vh. Hard straffen).
 • De scoring en interpretatie van de schalen Materieel belonen en Straffen is gewijzigd: hoge scores wijzen nu op problematisch opvoedgedrag en lage scores op competent opvoedgedrag (was eerder andersom).
 • Item 18 (‘klap in gezicht’) telt niet meer mee voor de score op de schaal Fysiek straffen maar maakt nog wel deel uit van de vragenlijst.
 • De normering van alle schalen is gewijzigd: Positieve betrokkenheid en Regels aanleren kennen nu nog slechts één normgroep 4-18 jaar (was 4-11 en 12-18 jaar); Bij Materieel belonen en straffen zijn bij de normgroep 4-11 jaar enkele Tscores bijgesteld; Fysiek straffen is genormeerd op basis van 4 items, zonder item 18.

  Wijzigingen in de VSOG in BergOp

  De VSOG en VG&O zijn al enige jaren in omloop en o.a. opgenomen in BergOp. Vanaf 9 juli 2018 wordt de scoring van de VSOG in BergOp aangepast en de scoringsprofielen gewijzigd. Om de continuïteit van de scores van de VSOG over meerdere metingen tijdens een behandeling te waarborgen, worden per 9 juli 2018 ook de scores aangepast van alle VSOG lijsten die sinds 1 januari 2016 zijn ingevuld.

  Hebt u vragen over deze aanpassingen van de VSOG, dan kunt u contact opnemen met Ronald De Meyer van Praktikon (r.demeyer@acsw.ru.nl).

  Tel. 024-3611020

Veiligheid en AVG

Veiligheid en AVG

Zoals u ongetwijfeld weet zal per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Vanaf deze datum geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG bevat aangescherpte privacyregels voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. Door de nieuwe wetgeving komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij organisaties die persoonsgegevens beheren. Dit geldt ook voor Praktikon, als leverancier van BergOp en verwerker van persoonsgegevens van zorginstellingen. Wij informeren u hierbij graag over de veranderingen die de AVG inhoudt voor Praktikon, BergOp en onze toeleveranciers.

Nieuwe Verwerkersovereenkomst

Omdat onze subverwerkers te maken hebben met persoonsgegevens van BergOp gebruikers, sluiten we met al onze BergOp klanten een verwerkersovereenkomst af. In deze overeenkomst zijn de afspraken en verplichtingen over en weer vastgelegd. Met de komst van de AVG is de huidige bewerkersovereenkomst voor BergOp gebruikers geactualiseerd en aangepast aan de aangescherpte regels vanuit de AVG. Indien gewenst kunnen BergOp klanten de geactualiseerde verwerkersovereenkomst bij ons opvragen om de huidige bewerkersovereenkomst te vervangen.

Certificering aXtion, Site4U en BIT

Voor de ontwikkeling, het beheer en hosting van BergOp werkt Praktikon samen met subleveranciers aXtionSite4U (hostingpartij) en BIT (datacenter). Deze partijen zijn subverwerkers van persoonsgegevens in de zin van de aangescherpte eisen vanuit de AVG. De subverwerkers hebben in 2017 een hernieuwd certificeringstraject doorlopen voor NEN 7510 en ISO 27001. Hiermee tonen zij aan dat de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging voor BergOp worden nageleefd. NEN 7510 is een nationale norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. In NEN 7510 worden maatregelen beschreven om op een adequate manier om te gaan met de (gevoelige) informatie die rondgaat in de zorgsector. Het ISO-certificaat toont aan dat er een beleid wordt gehanteerd waarin de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staan. Met deze certificering voldoen onze toeleveranciers aan de nieuwe regelgeving vanuit de AVG.

Maatregelen Praktikon

Ook Praktikon zelf treft maatregelen om te blijven voldoen aan de privacy en veiligheidsnormen vanuit de AVG. We houden voortdurend controle op de beveiliging en bescherming van gegevens vanuit de huidige interne commissie voor veiligheid. Ook bij onderzoeken waarbij Praktikon betrokken is wordt er uiterst zorgvuldig met gegevens omgegaan. Naast de interne commissie zal Praktikon een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aanstellen, die erop toeziet dat wij ons houden aan de privacywetgeving.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met Praktikon.

Nieuwe training ‘Werken met Doelen’

Onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen laat zien dat het gericht werken naar doelen het hulpverleningsresultaat bevordert. Het opstellen van doelen en het meten van doelrealisatie is dus van belang voor cliënten; zij worden er beter van.

Praktikon heeft een training ‘Werken met Doelen ontwikkeld’, waarbij hulpverleners handvatten krijgen om duidelijke hulpverleningsdoelen op te stellen en deze zo concreet mogelijk te operationaliseren, zodat vervolgens gemeten kan worden of die doelen gehaald zijn.

In deze training leren deelnemers meer over het belang van doelen stellen, de criteria voor het stellen van goede, evalueerbare doelen en de wijze van evalueren van opgestelde doelen aan de hand van de GAS-methodiek (Goal Attainment Scaling). In de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen. Aan het eind van de training weten deelnemers waar ze op moeten letten bij het opstellen en evalueren van doelen en kunnen ze de bijbehorende werkwijze in de praktijk juist toepassen.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op. We helpen u graag verder!

WijkteamsWerkenmetJeugd.nl: toolbox voor jeugdprofessionals

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met Movisie, adviesbureau VanMontfoort, PI Research en Praktikon de website ‘Wijkteams Werken met Jeugd’ ontwikkeld. Op de website ‘Wijkteams Werken met Jeugd’ zijn de kennis en hulpmiddelen van vijf kennisinstituten gebundeld. Hiermee wordt voorkomen dat wijkteams in iedere afzonderlijke gemeente ‘het wiel moeten uitvinden’.

Met de lancering van de website ‘Wijkteams Werken met Jeugd’ staat relevante vakinhoud voortaan op één centrale plek. De lancering van de website vond op 19 januari 2018 plaats. Vanaf dat moment kunnen professionals uit wijkteams in heel Nederland de tools kosteloos downloaden en gebruiken.

Kijk voor meer informatie op www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl

Ben ik Tevreden? Cliëntervaringsinstrument

Sinds januari 2018 heeft Praktikon, na een periode van nauwe samenwerking met de ontwikkelaar Martha van Biene, het cliëntervaringsinstrument Ben ik Tevreden? (BiT) onder haar hoede genomen.

Praktikon draagt vanaf dit jaar de zorg voor het instrument en is tevens verantwoordelijk voor de doorontwikkeling ervan. Zo is er naast de BiT gesprekslijst en de BiT Klein Kijken, ook een gesprekslijst ontwikkeld voor ambulante cliënten: de BiT In Balans. Net als bij de andere varianten staat bij dit instrument de dialoog centraal. De BiT In Balans is gebaseerd op de ZRM en biedt een leidraad voor een tevredenheidsgesprek rondom verschillende levensgebieden met mensen die ambulante ondersteuning ontvangen.

Daarnaast heeft Praktikon een onderzoek uitgevoerd naar de validiteit en betrouwbaarheid van de BiT Klein Kijken – Observatielijst EMB. Aan de hand van de analyses én ervaringen uit de praktijk zullen er wijzigingen worden doorgevoerd zodat de observatielijst nog beter aansluit bij de doelgroep.

Met het instrument Ben ik Tevreden? wordt voldaan aan de eisen van het wettelijke kwaliteitskader van de gehandicaptensector. Ben ik Tevreden? is opgenomen in de definitieve waaier Kwaliteitskader Cliëntervaring  van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Meer informatie?
Heeft u interesse in het cliëntervaringsinstrument Ben ik Tevreden? Neem dan een kijkje op de website www.beniktevreden.nl of vraag vrijblijvend informatie of een offerte aan via info@beniktevreden.nl .

Praktikon wenst u fijne feestdagen!

Praktikon verstuurt ook dit jaar een digitale kerstwens in plaats van een postkaart. Het bedrag dat hiermee wordt bespaard, doneert Praktikon aan Heppie: een organisatie die kinderen helpt die door omstandigheden niet de kans krijgen om kind te zijn. Heppie haalt deze kinderen uit de vicieuze cirkel en zet ze in hun kracht. Eenzaamheid wordt vervangen door zelfvertrouwen, nieuwe vriendjes en positieve herinneringen. Zodat ze weer durven dromen. Een nieuwe start, een tweede jeugd. Wilt u ook doneren? Klik dan hier.

Landelijke monitor sociale veiligheid op scholen 2018

Hoe veilig is uw school in de beleving van leerlingen, personeel, schoolleiding en ouders? Welke plekken binnen en rondom de school voelen voor hen veilig en welke niet? Hebben ze wel eens geweld ervaren? Worden ze gepest – op het schoolplein, via briefjes, of via internet? Weten leerlingen bij wie ze terecht kunnen als er iets vervelends gebeurt?

U krijgt antwoord op deze vragen, als u deelneemt aan de Veiligheidsmonitor die komend voorjaar in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt afgenomen. In 2018 wordt het onderzoek uitgevoerd door Praktikon, KBA Nijmegen en het NJi. Scholen kunnen dat schooljaar kosteloos meedoen met de Veiligheidsmonitor. Aanmelden voor deelname is vanaf december 2017 mogelijk voor alle PO-, VO- en (V)SO-scholen.

De Veiligheidsmonitor peilt diverse veiligheidsaspecten bij leerlingen, personeel, de schoolleiding en ouders. Door deel te nemen aan deze monitor, krijgen scholen een breed inzicht in het sociale veiligheidsbeleid van de school en de sociale veiligheidsbeleving van alle partijen. Bovendien voldoen scholen door deelname aan de Veiligheidsmonitor aan de wettelijke verplichting voor het monitoren van de sociale veiligheid.

Hoe gaat het in z’n werk?

Deelname aan de veiligheidsmonitor 2018 is gratis. De afnameperiode kan door de school zelf worden bepaald, tussen half januari en eind april.

Aanmelden

Wie wil deelnemen aan de Veiligheidsmonitor 2018, kan zich nu aanmelden via de website www.schoolveiligheid.net. Doe het snel, u heeft dan tot eind april om de vragenlijsten uit te zetten en in te vullen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@schoolveiligheid.net.

Vragenlijsten

Op grond van de ervaringen van voorgaande rondes zijn de vragenlijsten voor alle doelgroepen verbeterd. Invullen van de digitale vragenlijst kost voor personeel ongeveer 10 minuten. Voor leerlingen geldt een invultijd van gemiddeld 20 minuten, afhankelijk van het leesniveau van de leerlingen. Aangeraden wordt een lesuur te reserveren, waarin ook de instructie plaats kan vinden. De ervaring leert dat de voorbereiding van de afname en het opstellen van een rooster door de coördinator een dagdeel in beslag neemt, net als het doornemen, analyseren en bespreken met het team van de resultaten.

Rapportage

Scholen krijgen een rapportage per locatie. Alleen de betreffende school krijgt toegang tot deze informatie. In de rapportage zijn ook de landelijke resultaten opgenomen, zodat een vergelijking gemaakt kan worden (benchmarken). Na toestemming van de school kunnen de vereiste gegevens ook worden aangeleverd aan de Inspectie van het Onderwijs. Hiermee laat u zien dat uw school voldoet aan de wettelijke eisen voor het monitoren van de sociale veiligheid.

Het Ministerie van OCW krijgt geen gegevens van individuele scholen. Wij leveren aan OCW alleen een overzichtsrapportage voor alle scholen. Deze landelijke uitkomsten zijn niet te herleiden tot individuele schoollocaties.